Kobiljak je kamenit greben obrastao gustom šumom iz koje izviruje nekoliko vrhova viših od tisuću metara. Uzdiže se nad južnim rubom Lič polja iznad ponora rječice Ličanke i sela Podkobiljaka, na razmeđi Gorskoga kotara i Hrvatskog primorja. Njegovim južnim obronkom vodi mak. cesta kojom se na istok može doći u Lukovo i Ravno, a na zapadu odlazi podnožjem Medviđaka u Vinodolu.

Zanimljivo je da vrh koji planinari smatraju najvišim, na koji vode markacije i koji je KT HPO-a nije najviši vrh brda Kobiljaka jer je Kanculova glava, koji se nalazi jugoistočno od Kobiljaka i jedan metar je viši (1120 m).

Vrh je u naravi travnata zaravan koja se malo strmje obrušava u smjeru jugoistoka, dok je sa drugih strabna obrastao u šumu. Sa njega se otvaraju lijepi vidici od istoka do juga. Najupečatljiviji je onaj na Zagradski vrh, malo dalje Črni vrh i u daljini masiv Velebita.