Cincar je planina u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, sjeveroistočno od Livna. Nalazi se izmeđe Kupreškog i Glamočkog polja na granici glamočke i livanjske općine.

Najviši vrh je Cincar na 2.006 metara nadmorske visine. Građena je uglavnom od vapnenca i dolomita. Na sjevernim, najvišim padinama Cincara ima tragova diluvijalnih ledenjaka kao cirkovi, morene i dr. Južne i jugozapadne strane obrasle su planinskim pašnjacima, a sjeverne gustom uglavnom crnogoričnom šumom.

Isod jugozapadnih padina Cincara pruža se prostrana 1.150 - 1.350 metara visoka kraška površ Krug pokrivena vrtačama i drugim kraškim oblicima. (Izvor: Wikipedija)